TK XS Max 4D

Thống kê Max 4D theo lồng cầu

TK theo lồng cầu XS Max 4D thứ 3, 09/03/2021

Số LC 1
(Nghìn)
LC 2
(Trăm)
LC 3
(Chục)
LC 3
(Đơn vị)
0 3 lượt 4 lượt 4 lượt 5 lượt
1 3 lượt 1 lượt 2 lượt 3 lượt
2 2 lượt 0 lượt 2 lượt 2 lượt
3 3 lượt 4 lượt 4 lượt 4 lượt
4 2 lượt 3 lượt 3 lượt 1 lượt
5 5 lượt 1 lượt 4 lượt 1 lượt
6 2 lượt 1 lượt 0 lượt 4 lượt
7 2 lượt 5 lượt 2 lượt 3 lượt
8 5 lượt 7 lượt 3 lượt 4 lượt
9 3 lượt 4 lượt 6 lượt 3 lượt

Quảng cáo

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )