Thống kê XS Mega 6/45 theo thứ nhanh và chính xác nhất

Thống kê theo thứ XS Mega

thống kê mega645 theo thứ

TK theo thứ XS Mega thứ 4

Bộ số Lần xuất hiện theo thứ xổ số Mega 6/45
01
3.33% 1 lượt
02
3.33% 1 lượt
03
3.33% 1 lượt
04
0.00% 0 lượt
05
3.33% 1 lượt
06
0.00% 0 lượt
07
0.00% 0 lượt
08
3.33% 1 lượt
09
0.00% 0 lượt
10
0.00% 0 lượt
11
0.00% 0 lượt
12
0.00% 0 lượt
13
6.67% 2 lượt
14
3.33% 1 lượt
15
3.33% 1 lượt
16
0.00% 0 lượt
17
0.00% 0 lượt
18
6.67% 2 lượt
19
10.00% 3 lượt
20
3.33% 1 lượt
21
6.67% 2 lượt
22
3.33% 1 lượt
23
0.00% 0 lượt
24
3.33% 1 lượt
25
3.33% 1 lượt
26
0.00% 0 lượt
27
0.00% 0 lượt
28
3.33% 1 lượt
29
0.00% 0 lượt
30
0.00% 0 lượt
31
0.00% 0 lượt
32
0.00% 0 lượt
33
6.67% 2 lượt
34
0.00% 0 lượt
35
0.00% 0 lượt
36
3.33% 1 lượt
37
3.33% 1 lượt
38
0.00% 0 lượt
39
0.00% 0 lượt
40
6.67% 2 lượt
41
0.00% 0 lượt
42
0.00% 0 lượt
43
3.33% 1 lượt
44
6.67% 2 lượt
45
0.00% 0 lượt

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )